روند توسعه پروژه

- درک نیازهای مشتری

- مطالعه امکان سنجی و توانایی

- چگونه می خواهیم این کار را بکنیم؟ 5W1H

- طراحی و نمونه سازی اولیه

     -    Advanced Production Quality Planning (APQP)

     -    Quality requirements, Process flow, Control plan, FMEA

- ابزار (طراحی و ساخت)

- نمونه های ISIR ، PPAP

     -    Mass Production

     -    Logistics

- Value StreamMapping (VSM)

info@auwell.com.cn